Gregers Friisberg

Ser det så slemt ud? – økonomisk performance – ret beset!

Posted in Økonomi, EU by Gregers Friisberg on 09/02/2011

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for Danmarks udenrigshandel og betalingsbalance for 2010. Betalingsbalancen viser et plus på over 93 mia.  Det er et højt tal, formentlig Danmarkshistoriens bedste, hvadenten man måler i pct af BNP eller i absolutte tal. Økonomer er da også straks rykket ud for at “bortforklare” disse fine tal, der igen bringer dansk økonomi op i den europæiske superliga. “Det er p.g.a. stigninger i priserne på olie og gas”. Danmark er stadig nettoeksportør af energi. Så det er klart, at prisstigninger på olie på oliemarkederne medvirker til tallene. En anden forklaring er krisebevidstheden i befolkningen, der forårsager, at forbruget, og dermed importen,  er i bund. Danmark taber stadig eksportmarkedsandele, siges det, i forhold til Tyskland og Sverige. Den danske lønkonkurreneevne er lav, sammenlignet med disse to lande.

Der er meget rigtigt i disse betragtninger, men de kan ikke skygge for, at i hvert fald målt på de udenrigsøkonomiske balancer, er økonomien ret godt kørende. Se f.eks. figuren herunder, hvor de nyeste tal er indregnet:

Det er historisk gode – i hvert fald for hele efterkrigsperioden – udenrigsøkonomiske tal. Hvorfor så alle de konstante jeremiader over dansk økonomis tilstand? Hvorfor ikke glæde sig over, at – bortset fra nogle titusinder af polakker og ukrainere i landet – kan det lade sig gøre at betale danskere fra 110 kr i timen og opefter for at være arbejdsmarkedsaktive,  –  en timeløn, der ligger pænt over, hvad tilsvarende svenskere og tyskere kan hente hjem? Danmark er ved at være en økonomi i Schweizerklasse,  –  så stop nu klynkeriet! På trods af et højt omkostningsniveau har Danmark udvist stor økonomisk tilpasningsevne.

Kilde: Le Monde. Noter: Allemagne: Tyskland. Royaume-uni: Storbritannien. Suede: Sverige. De to første spalter viser minimumslønninger pr måned i euro. Sidste spalte den gennemsnitlige timeløn i industri- og servicevirksomheder med mere end 10 ansatte

Noget af det, der slår en ved en lønsammenligning er, at nok ligger Danmark højt, jvf tabellen til venstre, men flere andre lande ligger så tæt på, at det stort set er samme niveau. Det illustrerer jo også, at konkurrenceevne ikke nødvendigvis bare er et spørgsmål om løn. Tyskland, der  berømmes for sin høje konkurrenceevne, er et af de lande, der med knap 30 euro i timen ligger højst i løn.

Problemerne  for dansk økonomi ligger naturligvis i statens finanser, der vel kommer til at vise et minus på knap 5 pct af BNP i år. Men det er jo stort set selvskabte problemer, som skyldes skattestoppet fra 2001 og skattereduktioner de senere år. Hvis det ikke havde været for denne skattepolitik, ville Danmark – i lighed med Sverige – også ligge i superligaen på dette område. Derfor er det også trist med en opposition, der, bortset fra De Radikale, fremturer med uforandret ejendomsbeskatning, dvs at villaejerne i Nordsjælland fortsat skal ride med på de lave ejendomsværdiskatter, der følger af skattestoppet. Det er en uansvarlig politik, der vil puste til den næste ejendomsboble og føre til mere social ulighed i formuefordelingen og forbrugsmulighederne.

Tallene må være nam-nam for spindoktorer. De kan udlægges på adskillige interessante måder. Hvem der så skal tage æren for resultaterne, kan diskuteres.  Måske er det svenskere, nordmænd og tyskere?

Advertisements

Comments Off on Ser det så slemt ud? – økonomisk performance – ret beset!

%d bloggers like this: